Privacybeleid

Privacyverklaring

Op deze pagina laten we je weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we jouw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die wij met jouw toestemming zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan museum@rembrandthuis.nl.

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.rembrandthuis.nl. Museum Het Rembrandthuis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren jouw toestemming hebben verkregen.

 1. Gebruik van onze diensten
  Wanneer je gebruik maakt van onze diensten zoals online kaartverkoop of een aanschaf in onze webshop, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Museum Het Rembrandthuis bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.
 2. Communicatie
  Wanneer je ons een e-mail of andere berichten stuurt, bewaren we jouw bericht en gegevens zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van jouw verzoek.
 3. Formulieren
  Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Groepen en scholen kunnen zich via onze website aanmelden voor onze activiteiten. De gegevens die je ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van jouw verzoek. Jow verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaartermijnen worden opgeslagen.

Bijzondere persoonsgegevens

Museum Het Rembrandthuis verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Kinderen

Museum Het Rembrandthuis begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Museum Het Rembrandthuis deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan jouw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Museum Het Rembrandthuis in sommige gevallen persoonsgegevens over jou delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om jouw verzoeken te kunnen inwilligen.

Museum Het Rembrandthuis moet persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. Museum Het Rembrandthuis verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Museum Het Rembrandthuis geen persoonsgegevens die je ons verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van direct marketing-doeleinden.

Beveiliging

Museum Het Rembrandthuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jouw verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Jouw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van Museum Het Rembrandthuis verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Websitebezoek

Wanneer je onze website bezoekt, worden de technische kenmerken van je bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses en gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Op deze website maken we gebruik van een aantal cookies.

Cookies t.b.v. functionaliteiten
Om uw voorkeuren (bijv. taalkeuze) voor deze website te onthouden maken wij gebruik van functionele cookies. Deze technische cookies dienen ter vergroting van het gebruikersgemak van de website, hiervoor hoeven wij dan ook geen toestemming te vragen.

Cookies t.b.v. statistieken
Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden over de bezoekers van de website. Deze informatie is volledig anoniem en zijn dus nooit te herleiden naar een specifieke bezoeker. Door middel van de statistieken kunnen we onder andere bijhouden hoeveel mensen onze website bezoeken, waar deze mensen vandaan komen, of men een nieuwe bezoeker of een terugkerende bezoeker is en welke browser men gebruikt. Deze informatie kunnen wij vervolgens inzetten om de website te verbeteren qua gebruikersgemak, informatieverstrekking en structuur.

Cookies van zgn. derde partijen
Op verschillende plekken maken we gebruik van sociale media-modules van derde partijen zoals Facebook en Twitter. Dit doen we omdat we het nuttig vinden om jou de mogelijkheid te geven onze informatie te delen met anderen. Deze modules gebruiken cookies bijvoorbeeld om te onthouden of je een pagina al gedeeld hebt, en om jouw klikgedrag te analyseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Museum Het Rembrandthuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jouw of een andere, door jouw genoemde derde, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan deze pagina. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Museum Het Rembrandthuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring dan zullen wij de “datum laatst aangepast”, die aan de onderkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Museum Het Rembrandthuis en persoonsgegevens

Museum Het Rembrandthuis neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben wij aangegrepen om ons programma voor databescherming en dataveiligheid opnieuw in te richten. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

 

Contact: museum@rembrandthuis.nl
Specifieke vragen over het privacybeleid van deze website kunnen gesteld worden aan Irene Ford via i.ford@rembrandthuis.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2022